Header Ads

LÍDERS DEL DESASTRE

Som líders! som líders! Les comarques de Tarragona lideren els efectes de la crisi a nivell laboral. El passat mes de juliol l'atur a la nostra demarcació es va incrementar en 1.358 persones i ara ja tenim 34.002 ciutadans visitant les oficines de treball en busca de feina inexistent o per anar a segellar. L'atur interanual, la suma d'aturats dels darrers dotze mesos, ens situa com a líders de Catalunya amb un increment del 42,4 per cent. Per sectors, la construcció és el més perjudicat i per edats, els qui més complicat o tenen són els joves que busquen la seva primera feina.El panorama ja és ben gris i els propers mesos canviarà de color fins arribar al negre. El castell de cartes s'ha començat a plegar per la construcció i aquest sector arrossega els altres que hi han conviscut aquests darrers anys de bonança amb el sistema de la subcontractació.Sempre ens quedaran els optimistes que són els culpables del 80 per cent de la crisi i que tenen unes sigles que tots coneixem, tres lletres a Catalunya i quatre a Madrid. Entre els optimistes hi trobarem a més els il·luminats (potser gent sense llums) com un diputat per Tarragona a Madrid que encara va tenir la santa cara d'anunciar 2.000 llocs de treball a traves del post més surrealista que he vist mai. Deixant a aquests personatges a banda, queda clar que anem a la deriva i sense patró, caiem en picat pel mal cap dels qui ens gestionen. Som més febles que mai però se'n sortirem com sigui.

10 comentaris

apa noi ha dit...

tranquil Oscar, que tenin al
SUPER JUAN RUIZ que crea lloçs de treball de dos mil a dos mil. en unes tardes de feina el SUPER el sol.lucionara ell solet.

estem en vones mans

bajoqueta ha dit...

La vida es bella :)
Però a quin món viuen alguns?

zel ha dit...

Calla, calla, que a Girona no ens quedem enrere, vaig veure els percentatges per àmbits d'UGT i vaig quedar garratibada!!!
Si és que tot plegat ha d'explotar...

Oscar Ramírez ha dit...

Superguai Apa Noi, chachi com dirien persones com ell que veuen la vida de color rosa mentre altres la veuen negre.

Oscar Ramírez ha dit...

Bajoqueta:

Al món dels Lunis però hi viuen tota la setmana (de lunis a domingu)

Oscar Ramírez ha dit...

Zel, el cert és que a tot Catalunya hi ha dades negatives i de fet no són massa distants les unes de les altres. Girona no es queda enrere, per suposat.

APA NOI ha dit...

´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´¶´´¶´¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´¶´¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶´¶¶´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´¶´¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶´¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶´´´¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶´´¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶´´¶¶¶´´¶
´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶
´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶´¶
´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´´¶
´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´¶¶¶´´´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶´´¶¶¶¶´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶´´´¶¶¶¶´¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´¶´¶¶´¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶

EL SUPER JUAN RUIZ

Oscar Ramírez ha dit...

Apa Noi, no el sé veure. Com és un polític del tot desdibuixat, passen coses com aquesta. El vols veure i no el veus perquè no és enlloc.

Tondo Rotondo ha dit...

És una llàstima que passi això en ple estiu, quans e suposa hi ha més possibilitats d'ocupació.

Penso que l'atur és un indicatiu del fracàs del nostre sistema polític.

Algun cop m'hi he trobat i realemnt ho passes malament.

I mentrestant 500.000 euros per fer un dossier de la candidatura Tarragona 2017, fotent la coberta de la plaça de toros, etc, etc

Oscar Ramírez ha dit...

Això que comentes de la coberta i el dossier, passa perquè hi ha molts polítics que viuen d'esquena a la realitat.
El que em preocupa és el que comentes, i coincidim, sobre el fet que l'atur estigui creixent a l'estiu que és quan hauria de baixar. Si enguany puja imagina't les dimensions de la crisi que ens esta debilitant a marxes forçades.

Amb la tecnologia de Blogger.